Oferta


Kancelaria bierze udział zarówno w postępowaniach sądowych, jak i w alternatywnych metodach rozwiązywania sporu (w tym w postępowaniach mediacyjnych). Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy i opiniujemy różne rodzaje umów. Piszemy pisma procesowe oraz pozaprocesowe. Przygotowujemy szczegółowe analizy i opinie prawne. Jesteśmy z klientem przy negocjowaniu warunków umowy, spisywaniu umów (w tym notarialnych), a także przy innych, ważnych z prawnego punktu widzenia, wydarzeniach.

Oferujemy pomoc w sprawach z zakresu:

prawo cywilne

PRAWA CYWILNEGO w tym:

 • z zakresu ochrony i wykonywania prawa własności,
 • z zakresu zobowiązań (sprawy o zapłatę, o odszkodowanie itd.)
 • w sprawach spadkowych
 • z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • z zakresu prawa autorskiego
 • z zakresu sporów z zakładami ubezpieczeń
 • w postępowaniu zabezpieczających i egzekucyjnym
prawo rodzinne

PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO w tym:

 • w sprawach o rozwód i separację
 • w sprawach o podział majątku
 • w sprawach związanych z władzą rodzicielską i jej atrybutami (piecza, kontakty z dzieckiem)
 • w sprawach o alimenty
 • w sprawach o przysposobienie
 • w sprawach o ubezwłasnowolnienie

Zasady przewodnie, które nam przyświecają to: „dobro dziecka” oraz „dobro rodziny”.

prawo pracy

PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w tym:

 • kompleksową reprezentację w sporach pracowniczych (zarówno pracodawcę, jak i pracownika)
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów
 • z zakresu sporów z ZUS oraz KRUS
prawo administracyjne

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO w tym:

 • z zakresu kompleksowej obsługi jednostek samorządu terytorialnego
 • pomoc w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
prawo gospodarcze

PRAWA GOSPODARCZEGO I HANDLOWEGO w tym:

 • z zakresu kompleksowej obsługi stałej oraz doraźnej podmiotów gospodarczych
 • przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych
 • wsparcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w sporach sądowych oraz pozasądowych
 • wsparcie firm podczas negocjacji
prawo karne

PRAWA KARNEGO I WYKROCZEŃ w tym:

 • reprezentowanie praw osób poszkodowanych przestępstwem
 • reprezentowanie oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu sądowym i wykonawczym