Publikacje


publikacje
Radca prawny dr Anna Pawlak jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, praw człowieka, a także teorii prawa.

MONOGRAFIA:
Komunikacja w dyskursie sądowego stosowania prawa.
Autor: Anna Pawlak, Justyna Stadniczeńko
Iwano-Frankivsk 2015
ISBN: 978-617-7362-00-4

Środki ochrony praw człowieka

REDAKCJA NAUKOWA:
Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane
Redakcja: Anna Frankiewicz-Bodynek, Anna Pawlak
Kraków 2015
ISBN: 978-83-63910-47-1

ARTYKUŁY/ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

  1. Teoretyczno-prawne podstawy wolności religii, [w:] Propedeutyka praw człowieka. Współczesność a przyszłość praw człowieka, pod red. S. L. Stadniczeńki, Opole 2010, s. 177-191; ISBN:978-83-926832-6-1.
  2. Prawo do nauki, [w:] Propedeutyka praw człowieka. Człowiek a jego prawa i obowiązki, pod red. S. L. Stadniczeńki, Opole 2011, s. 102-116; ISBN: 978-83-930333-2-4.
  3. Aktywność organizacji pozarządowych w przeciwdziałaniu prześladowaniom chrześcijan w Europie XXI wieku, [w:] Urzeczywistnianie wolności przekonań religijnych i praw z niej wynikających. Wybrane zagadnienia, pod red. S. L. Stadniczeńko, S. Rabieja, Opole 2012, s. 347-370; ISBN: 978-83-61756-82-8.
  4. Ochrona wolności i praw dziecka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
   [w:] Propedeutyka praw człowieka. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, pod red. S. L. Stadniczeńki, Opole 2012, s. 7-24; ISBN: 978-83-9346605-57.
  5. Ochrona przed dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Poglądy judykatury,
   [w:] Propedeutyka praw człowieka. Ochrona praw osób starszych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, pod red. S. L. Stadniczeńki, Opole 2013, s. 13-37, ISBN: 978-83-63793-16-6.
  6. Zasada formalizmu a komunikacja na sali rozpraw. W dążeniu do dyskursu sądowego, „Ius et Administratio” 2013, nr 2, s. 75-88, wersja elektroniczna dostępna na stronie www.iusetadministratio.eu
  7. Umiejętności prawnicze nabywane w klinikach prawa, „Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych” 2013, nr 15 (19). Dodatek do Edukacji Prawniczej grudzień 2013 nr 12 (147), s. 3-11.
  8. Udział organizacji pozarządowych w ochronie praw dziecka, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), pod red. S. L. Stadniczeńko, Warszawa 2015, s. 341-350, ISBN: 978-83-89658-09-8.
  9. Dziecko w procedurze cywilnej i karnej – wysłuchanie, przesłuchanie, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), pod red. S. L. Stadniczeńko, Warszawa 2015, s. 215-230, ISBN: 978-83-89658-09-8.
  10. Mechanizmy monitorowania praw człowieka w systemie ONZ na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia wybrane, pod red. A. Frankiewicz-Bodynek, A. Pawlak, Kraków 2015, s. 79-100, ISBN 978-83-63910-47-1.
  11. Human right to good administration, [w:] Collective human rights in the first half of the 21st century, Ed. M. Sitek, P. Terem, M. Wójcicka, Józefów 2015, s. 211-224, ISBN: 978-83-62753-57-4.
  12. Udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych. Zagadnienia wybrane, [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelski, Opole 2015, s. 115-122, ISBN: 978-83-65235-22-0.
  13. The Rights of Migrant Workers in The United Nations System, [w:] The Rights of Migrants between the Leeds and Capabilities of the state and the international community, ed. M. Sitek, S. Stadniczeńko, Józefów 2016, s. 129-142, ISBN: 978-83-62753-73-4.